Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)- CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty quản lý quỹ.

23/03/2021

Về việc sửa đổi tên chi nhánh.
Tên sau khi sửa đổi: Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.