Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

VFM- CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019 CHO QUỸ VFMVF4

05/07/2019

VFM- CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019 CHO QUỸ VFMVF4
Ngày 05/07/2019 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên (6 tháng) năm 2019 và kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2019 cho Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).
Trân trọng.