VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin
Tên quỹ VFMVF1 VFMVF4 VFMVFA VFMVFB E1VFVN30 VFMVSF VFMVFC FUEVFVND
Loại quỹ Quỹ cân bằng Quỹ cổ phiếu Quỹ định lượng Quỹ trái phiếu Quỹ ETF Quỹ cổ phiếu Quỹ cân bằng Quỹ ETF
NAV/CCQ (VND) 54854.06 22419.31 6776.95 20817.58 19802.31 10364.68 9648.22 18968.92
Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) 0.21 0.26 -0.37 0.18 1.10 5.35 -0.16 1.18
Tăng trưởng NAV (%):
1 tháng 9.7 8.8 3.1 0.7 10.9 -0.3 11.2
3 tháng 24.8 21.7 9.3 1.8 24.8 -0.7 27.3
Luỹ kể từ đầu năm 25.2 17.8 -1.9 6.7 22.8 -7.4 0.0
Luỹ kể từ 12 tháng 25.2 17.8 -1.9 6.7 22.8 -6.8 0.0
Chỉ số rủi ro:
Beta 0.90 1.10 0.50 1.00 1.20
Standard Deviation 21.10% 24.70% 11.60% 24.00% 29.00%
Tỷ lệ chi phí 12 tháng 2.20% 2.20% 6.20% 1.20% 0.82% 3.80% 1.01%
Vòng quay vốn đầu tư 76.30% 88.80% 208.30% 78.72% 37.60% 70.30% 15.18%
Phí giao dịch
Phí mua
Phí bán
Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch Giao dịch